Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego pgn-nieruchomosci.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem www.pgn-nieruchomosci.pl zwanego dalej „Serwisem”. Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych i plików cookies.

§1.
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Pomorska Giełda Nieruchomości s.c. Andrzej Wójtowicz, Grzegorz Mazurkiewicz, Karol Parapura z siedzibą w Szczecinku ul. Wyszyńskiego 14/U1, e-mail: biuro@pgn-nieruchomosci.pl, tel. 947137303

§2.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 2. W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.
 3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania oraz dochodzenia roszczeń.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informację na temat sposobu złożenia skargi dostępne są na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl
 7. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 4, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 9. Odbiorcami danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi ofert nieruchomości, dostawca usług bankowych i płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych oraz inni zaufani dostawcy usług.

§4.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERU

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik zapisany jest na listę odbiorców naszego newsletteru. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter zawierać będzie treści informacyjne o nowych ofertach nieruchomości.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO).
 3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newsletteru.
 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informację na temat sposobu złożenia skargi dostępne są na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl
 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newsletteru.
 8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej.

§5.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • typ i język przeglądarki,
 • data i godzina zapytania,
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 pkt 1 lit. f) RODO).
 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych przy użyciu naszych serwerów.
 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informację na temat sposobu złożenia skargi dostępne są na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl
 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca.

§6.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na oczekiwaną czytelność komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Hostingodawca: Simm Oprogramowanie Dariusz Korkosz z siedzibą w Gdańsku, ul. Gojawiczyńskiej 2/7, 80-286 Gdańsk, NIP: 9570012424.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: Simm Oprogramowanie Dariusz Korkosz z siedzibą w Gdańsku, ul. Gojawiczyńskiej 2/7, 80-286 Gdańsk, NIP: 9570012424.
 • Dostawca usług księgowych:  Kancelaria „Consultor” Podatki, Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinku, ul. Ordona 5, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731909389, REGON: 387934984, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000878576
 • Dostawca usług bankowych: Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, NIP:1070010731, REGON: 141387142, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305178.

§7.

INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
 3. Może się zdarzyć, że kraj, do którego przekazujemy Twoje dane nie został uznany za kraj bezpieczny – w tym przypadku przekazywanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę.

§8.
BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§9.

WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.  

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

 • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby,
 • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

§10.
PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem:

 1. a) celów stosowania plików cookies:
 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz ich funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i dostosowanie Serwisu do Twoich potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one na poprawę funkcjonalności i wydajności Serwisu. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie ograniczone.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nimi do Twoich preferencji. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.
 1. b) czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
 1. c) rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
 • pliki cookies Usługodawcy,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w odniesieniu do wszystkich usług firmy oraz zgodnie z jej polityką prywatności (https://policies.google.com/privacy). Przetwarzanie może mieć charakter publiczny, w zależności od czynności wykonanych przez użytkownika.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez firmę Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (dawny Facebook) w odniesieniu do wszystkich produktów firmy Meta (https://www.facebook.com/help/1561485474074139) oraz zgodnie z jej polityką prywatności (https://www.facebook.com/privacy/policy/). Przetwarzanie może mieć charakter publiczny, w zależności od czynności wykonanych przez użytkownika.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez firmę Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 w odniesieniu do produktów firmy oraz zgodnie z jej polityką prywatności (https://twitter.com/en/privacy). Przetwarzanie może mieć charakter publiczny, w zależności od czynności wykonanych przez użytkownika.

§11.
PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • uwierzytelnianie dostępu,
 • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu pgn-nieruchomosci.pl do Twoich preferencji.

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

§12.
ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i ich funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania.  Aktualne zasady zarządzania plikami możesz znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

§13.
PAMIĘĆ PODRĘCZNA

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

§14.
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron po wejściu na nie.

§15.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Administrator publikuje informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitej Polityki prywatności i plików cookies na stronie internetowej Serwisu.