Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC z możliwością ochrony utraty zniżki.
 • AC: w naszej ofercie znajdziecie Państwo różne warianty ubezpieczeń AC – od całkowitej utraty pojazdu, drobnych uszkodzeń pojazdu oraz pełne ubezpieczenie (możliwość wyboru naprawienia szkody metodą kosztorysową, w Sieci Partnerskiej lub w ASO); z możliwością ochrony utraty zniżki.
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, obejmujące zasięgiem cały świat, wypłacane z tytułu zgonu Ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czasowej utraty zdolności do wykonywania pracy lub nauki, kosztów leczenia.
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych.
 • Ubezpieczenie bagażu obejmujące zasięgiem cały świat, na wypadek rabunku, zagubienia, kradzieży z włamaniem, zdarzenia losowego, zderzenia się pojazdów, uszkodzenia spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.
 • Assistance: posiadamy różne warianty ubezpieczenia Assistance; ubezpieczenia obejmują: holowanie pojazdu, dowóz paliwa, naprawę na miejscu, transport przyczepy, pojazd zastępczy, zmiennik kierowcy, zakwaterowanie, kontynuację podróży, parking strzeżony, odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu, legalne złomowanie, opiekę psychologa.

Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Ubezpieczenia majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • mieszkania;
 • domy;
 • budynki gospodarcze;
 • wyposażenie: elementy dekoracyjne oraz urządzenia domu lub mieszkania, a także mienie niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble (także wbudowane), sprzęt zmechanizowany i sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny i RTV, komputery stacjonarne, przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego;
 • rzeczy osobiste: przedmioty używane w życiu codziennym, takie jak: odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt fotograficzny, sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne, telefony komórkowe, komputery przenośne (laptopy, notebooki), palmtopy, tablety, sprzęt sportowy, wózki inwalidzkie oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, broń, programy komputerowe, biżuteria, zegarki, wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny, gotówka;
 • antyki, dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie;
 • architektura ogrodu – obiekty położone na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie: ogrodzenie i ich elementy, baseny, korty tenisowe, chodniki, drogi z płyt betonowych, kostki betonu lub asfaltowe, altany, lampy ogrodowe, studnie, posągi, wodotryski, rośliny ozdobne rosnące na terenie posesji lub hodowane w doniczkach, na balkonach, loggiach, tarasach, wyposażenie placu zabaw, huśtawki, meble ogrodowe, grille, narzędzia gospodarcze. Istnieje możliwość ubezpieczenia powyższych przedmiotów od następujących zdarzeń: od zdarzeń losowych, przepięć, pękania mrozowego, stłuczenia lub pęknięcia oszkleń, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, kradzieży architektury ogrodu lub elementów zewnętrznych domu/mieszkania. Dodatkowo ubezpieczamy: koszty poszukiwania przyczyny szkody, wymianę zabezpieczeń, usunięcia pozostałości po szkodzie, powołanie rzeczoznawców.

Ubezpieczenia Osobowe

 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego: zgonu Ubezpieczonego, trwałego uszczerbka na zdrowiu Ubezpieczonego, dziennych świadczeń szpitalnych, kosztów leczenia i rehabilitacji, całkowitej i trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy oraz wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, a także nowotworu złośliwego sutka lub prostaty.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ofercie posiadamy ubezpieczenia na różne sumy gwarancyjne, w zależności od potrzeb Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zasięgiem cały świat.
 • Osoby objęte ochroną: Ubezpieczony, niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego, pomoc domowa i inne osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym zatrudniane przez Ubezpieczonego, osoby bliskie Ubezpieczonego w tym pełnoletnie dzieci, wspólnie z nim zamieszkujące.
 • Zakres ubezpieczenia to czynności życia prywatnego, w szczególności: opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie i użytkowanie mienia, w tym mienia z którego osoby objęte ochroną ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, posiadanie zwierząt domowych, uprawianie sportu, użytkowanie wózków inwalidzkich, użytkowanie sprzętu pływającego, używanie broni, odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego.

Assistance

 • Home Assistance: pomoc interwencyjna specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, stolarz, szklarz, elektronik, technik urządzeń alarmowych i domofonowych); naprawa sprzętu komputerowego/AGD/RTV; informacja o numerach telefonów służb publicznych oraz usługodawców.
 • SOS Assistance: dozór mienia, transport mienia, składowanie mienia, lokal zastępczy, wizyta u psychologa dla Ubezpieczonego i osób bliskich, przewóz Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich, transport dzieci do placówki oświatowo-wychowawczej, opieka nad zwierzętami domowymi, natychmiastowy powrót do domu, zaliczka na poczet odszkodowania, usługi informacyjne.
 • Medical Assistance: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego, szczepienie, transport medyczny, pomoc psychologa, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi, dowóz podstawowych artykułów spożywczych oraz rzeczy osobistych do szpitala, pomoc domowa, pomoc w organizacji pogrzebu, telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia, powiadomienie rodziny/pracodawcy, telefoniczna informacja medyczna/szpitalna, asystent medyczny.

Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Ubezpieczenia w podróży

Oferujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń w podróży, w różnych wariantach dostosowanych do Państwa potrzeb:

 • Koszty leczenia i Assistance medyczny: leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje i wizyty lekarskie, lekarstwa, środki ortopedyczne i pomocnicze, płyny infuzyjne oraz środki opatrunkowe, naprawa bądź zakup okularów oraz naprawa protez.
 • Assistance opiekuńczy: kontakt i telekonferencja z osobą bliską, przekazanie informacji, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, pobyt w hotelu z wyżywieniem, transport i pobyt jednej osoby towarzyszącej, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej w podróży lub w miejscu zamieszkania w Polsce bądź będącymi również w innej podróży, opieka nad zwierzętami domowymi pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej.
 • Assistance transport: transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej; transport powrotny po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania, transport powrotny do miejsca zamieszkania, w razie śmierci kremacja, przewóz zwłok lub urny z prochami do kraju lub pogrzeb za granicą.
 • Ratownictwo w górach i na morzu: poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, pomoc lekarska na miejscu zdarzenia, transport powietrzny lub morski z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej.
 • Pomoc w tłumaczeniu.
 • Kontynuacja podróży: transport z miejsca leczenia do następnego miejsca planowanej podróży.
 • Zastępstwo kierowcy: wynajęcie kierowcy, który przewiezie Ubezpieczonego i osoby mu towarzyszące jego samochodem z miejsca pobytu do kraju.
 • Zastępstwo w podróży służbowej: podróż pracownika oddelegowanego przez Klienta do zastąpienia Ubezpieczonego będącego pracownikiem Klienta w podróży służbowej.
 • Przedłużenie ochrony o 48 godzin: bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, w przypadku gdy powrót do kraju opóźnia się z przyczyn losowych, nieleżących po stronie Ubezpieczonego.
 • Zabezpieczenie nieruchomości: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty koniecznych i uzasadnionych działań podjętych w celu zabezpieczenia nieruchomości w Polsce w razie zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem, powodujących jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 • Przerwanie podróży: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty powrotu do Polski.
 • Pomoc prawna: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty porady prawnej, zastępstwa procesowego i tłumacza oraz zapewnia pośrednictwo w przekazaniu kaucji w przypadku wejścia w konflikt z prawem miejscowym.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w trakcie podróży, na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź zgonu Ubezpieczonego, obejmujące także rehabilitację w Polsce.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży.
 • Ubezpieczenie bagażu: rabunku, zagubienia, kradzieży z włamaniem, zdarzenia losowego, zderzenia się pojazdów, uszkodzenia spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego: obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego.
 • Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Ubezpieczenia dla firm

Oferujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń zapewniający optymalną ochronę majątku małego i średniego przedsiębiorstwa oraz dający zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników,
 • odpowiedzialność cywilna.

Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.