Ubezpieczenia majątkowe

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • mieszkania;
 • domy;
 • budynki gospodarcze;
 • wyposażenie: elementy dekoracyjne oraz urządzenia domu lub mieszkania, a także mienie niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble (także wbudowane), sprzęt zmechanizowany i sprzęt AGD, sprzęt audiowizualny i RTV, komputery stacjonarne, przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego;
 • rzeczy osobiste: przedmioty używane w życiu codziennym, takie jak: odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt fotograficzny, sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne, telefony komórkowe, komputery przenośne (laptopy, notebooki), palmtopy, tablety, sprzęt sportowy, wózki inwalidzkie oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, broń, programy komputerowe, biżuteria, zegarki, wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, a także platyny, gotówka;
 • antyki, dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie;
 • architektura ogrodu – obiekty położone na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie: ogrodzenie i ich elementy, baseny, korty tenisowe, chodniki, drogi z płyt betonowych, kostki betonu lub asfaltowe, altany, lampy ogrodowe, studnie, posągi, wodotryski, rośliny ozdobne rosnące na terenie posesji lub hodowane w doniczkach, na balkonach, loggiach, tarasach, wyposażenie placu zabaw, huśtawki, meble ogrodowe, grille, narzędzia gospodarcze. Istnieje możliwość ubezpieczenia powyższych przedmiotów od następujących zdarzeń: od zdarzeń losowych, przepięć, pękania mrozowego, stłuczenia lub pęknięcia oszkleń, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, kradzieży architektury ogrodu lub elementów zewnętrznych domu/mieszkania. Dodatkowo ubezpieczamy: koszty poszukiwania przyczyny szkody, wymianę zabezpieczeń, usunięcia pozostałości po szkodzie, powołanie rzeczoznawców.

Ubezpieczenia Osobowe

 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego: zgonu Ubezpieczonego, trwałego uszczerbka na zdrowiu Ubezpieczonego, dziennych świadczeń szpitalnych, kosztów leczenia i rehabilitacji, całkowitej i trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy oraz wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, a także nowotworu złośliwego sutka lub prostaty.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ofercie posiadamy ubezpieczenia na różne sumy gwarancyjne, w zależności od potrzeb Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zasięgiem cały świat.
 • Osoby objęte ochroną: Ubezpieczony, niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego, pomoc domowa i inne osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym zatrudniane przez Ubezpieczonego, osoby bliskie Ubezpieczonego w tym pełnoletnie dzieci, wspólnie z nim zamieszkujące.
 • Zakres ubezpieczenia to czynności życia prywatnego, w szczególności: opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie i użytkowanie mienia, w tym mienia z którego osoby objęte ochroną ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego, posiadanie zwierząt domowych, uprawianie sportu, użytkowanie wózków inwalidzkich, użytkowanie sprzętu pływającego, używanie broni, odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy Ubezpieczonego.

Assistance

 • Home Assistance: pomoc interwencyjna specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, stolarz, szklarz, elektronik, technik urządzeń alarmowych i domofonowych); naprawa sprzętu komputerowego/AGD/RTV; informacja o numerach telefonów służb publicznych oraz usługodawców.
 • SOS Assistance: dozór mienia, transport mienia, składowanie mienia, lokal zastępczy, wizyta u psychologa dla Ubezpieczonego i osób bliskich, przewóz Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich, transport dzieci do placówki oświatowo-wychowawczej, opieka nad zwierzętami domowymi, natychmiastowy powrót do domu, zaliczka na poczet odszkodowania, usługi informacyjne.
 • Medical Assistance: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego, szczepienie, transport medyczny, pomoc psychologa, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi, dowóz podstawowych artykułów spożywczych oraz rzeczy osobistych do szpitala, pomoc domowa, pomoc w organizacji pogrzebu, telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia, powiadomienie rodziny/pracodawcy, telefoniczna informacja medyczna/szpitalna, asystent medyczny.

Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.