Ubezpieczenia w podróży

Oferujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń w podróży, w różnych wariantach dostosowanych do Państwa potrzeb:

 • Koszty leczenia i Assistance medyczny: leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje i wizyty lekarskie, lekarstwa, środki ortopedyczne i pomocnicze, płyny infuzyjne oraz środki opatrunkowe, naprawa bądź zakup okularów oraz naprawa protez.
 • Assistance opiekuńczy: kontakt i telekonferencja z osobą bliską, przekazanie informacji, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, pobyt w hotelu z wyżywieniem, transport i pobyt jednej osoby towarzyszącej, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej w podróży lub w miejscu zamieszkania w Polsce bądź będącymi również w innej podróży, opieka nad zwierzętami domowymi pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej.
 • Assistance transport: transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej; transport powrotny po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania, transport powrotny do miejsca zamieszkania, w razie śmierci kremacja, przewóz zwłok lub urny z prochami do kraju lub pogrzeb za granicą.
 • Ratownictwo w górach i na morzu: poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, pomoc lekarska na miejscu zdarzenia, transport powietrzny lub morski z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej.
 • Pomoc w tłumaczeniu.
 • Kontynuacja podróży: transport z miejsca leczenia do następnego miejsca planowanej podróży.
 • Zastępstwo kierowcy: wynajęcie kierowcy, który przewiezie Ubezpieczonego i osoby mu towarzyszące jego samochodem z miejsca pobytu do kraju.
 • Zastępstwo w podróży służbowej: podróż pracownika oddelegowanego przez Klienta do zastąpienia Ubezpieczonego będącego pracownikiem Klienta w podróży służbowej.
 • Przedłużenie ochrony o 48 godzin: bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, w przypadku gdy powrót do kraju opóźnia się z przyczyn losowych, nieleżących po stronie Ubezpieczonego.
 • Zabezpieczenie nieruchomości: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty koniecznych i uzasadnionych działań podjętych w celu zabezpieczenia nieruchomości w Polsce w razie zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem, powodujących jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 • Przerwanie podróży: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty powrotu do Polski.
 • Pomoc prawna: Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty porady prawnej, zastępstwa procesowego i tłumacza oraz zapewnia pośrednictwo w przekazaniu kaucji w przypadku wejścia w konflikt z prawem miejscowym.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w trakcie podróży, na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź zgonu Ubezpieczonego, obejmujące także rehabilitację w Polsce.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży.
 • Ubezpieczenie bagażu: rabunku, zagubienia, kradzieży z włamaniem, zdarzenia losowego, zderzenia się pojazdów, uszkodzenia spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego: obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu sportowego.
 • Porównujemy i przedstawiamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.